top of page

Bodelningsavtal vid skilsmässa

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Bodelningsavtal vid skilsmässa

Det är lämpligt att bodelningen görs i så nära anslutning till skilsmässan som möjligt samt att den innefattar allt och görs på ett korrekt sätt. Ett otillräckligt upprättat bodelningsavtal innebär en risk att bodelningen inte anses ha avslutats fullständigt. Detta kan innebära problem för parterna i framtiden när man var och en för sig exempelvis vill uppta nya lån vid införskaffandet av en ny bostad. 

 

Vi har stor kunskap inom den juridik som blir aktuell i samband med bodelningar och hjälper er hela vägen, från det att ni ansöker om skilsmässa till dess bodelningsavtalet är upprättat och verkställt.  

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om bodelningsavtal vid skilsmässa

Bodelningsavtalet fastställer makarnas ekonomiska uppgörelse och reglerar exempelvis vilken s.k. bodelningslikvid som ska erläggas av den make som ska kompensera den andra maken vid exempelvis övertagande av bostad. Huvudprinciperna för en bodelning innebär kortfattat att makarna delar upp sin egendom mellan sig.

 

Samtliga tillgångar som är giftorättsgods, d v s inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, villkor i testamente eller i gåva ska tas upp i bodelningsavtalet. Allt räknas in och värderas – bostad, bohag, aktier, bilen, fritidshuset, pengar på konton och pensionssparande. Giftorättsgodset ska, efter avdrag för skulder, delas lika mellan makarna vid bodelningen. Parterna får således enligt huvudregeln hälften var av det sammanlagda värdet på allting efter att skulderna räknats av.

 

Den praktiska fördelningen, s.k. lottläggning av tillgångarna, bestämmer parterna gemensamt. Den av makarna som enligt lag har störst behov av den gemensamma bostaden och har råd att behålla den är vanligen den make som bor kvar i bostaden. Hänsyn måste dock tas om det finns omyndiga barn i familjen eftersom detta kan påverka övertaganderätten.

  

Efter bodelning är det viktigt att var och en även ser över sin egen juridiska situation. Ofta behöver ett nytt testamente skrivas och i många fall är det även nödvändigt att se över sina försäkringar för att därefter göra eventuella ändringar av respektive försäkrings förmånstagarförordnande.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page