top of page

Jag behöver ett ombud

Det är inte alltid man är överens med sin före detta partner i samband med bodelning, som arvinge i ett dödsbo eller när man samäger egendom tillsammans med andra. Vi ger dig rådgivning utifrån vad som är bäst i din specifika situation, biträder dig i förhållande till din motpart och för din talan.

Ombud vid bodelning

Du ställs ofta inför många olika ekonomiska frågeställningar i samband med en separation eller skilsmässa såsom vem ska överta boendet, hur ska egendomen värderas och vad händer med din enskilda egendom? Oavsett hur bra kommunikationen med din expartner är kan det vara svårt för dig att veta vilka val du kan göra i en bodelning. Vi är gärna ditt ombud och kan hjälpa dig att ta tillvara på dina intressen.

Ombud vid boutredning

Det är inte alltid lätt att känna till vad som väntar vid ett arvskifte. Du kan få många frågor gällande exempelvis testamentes ogiltighet, tolkning av testamente, laglott, gåvor innan dödsfall, förskott på arv med mera. Delägarna i ett dödsbo har ofta olika band till den avlidne och skilda livssituationer, vilket ger att man ofta har egna intressen att ta hänsyn till vid fördelningen av arv. Här kan du läsa mer om boutredning

Ombud vid samäganderätt

Om du till exempel äger en fastighet med någon och samägandet inte längre går lika smidigt som det en gång har gjort kan det vara klokt att se över hur samäganderätten kan lösas upp. Det behöver då utredas om det finns några förbehåll som gäller för ditt ägande, om det finns något samäganderättsavtal mellan er eller om det finns risk för en tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen.

Läs mer
bottom of page