top of page

Skuldebrev

Boka tid med jurist

Boka tid med en av våra jurister så hjälper vi dig med rådgivning och de dokument du behöver.

Varför ska man upprätta ett skuldebrev?

Ett skuldebrev/en revers är handling som dokumenterar ett låneförhållande mellan parter. Skuldebrev kan upprättas i många situationer men är vanliga när olika insatser gjorts vid inköp av exempelvis en bostad och den ena parten därmed lånar ut pengar till den andra parten.

 

Skuldebrev är även vanliga i relationen förälder-barn där föräldrar lånar ut medel till ett eller flera av sina barn. Skuldebrevet är en viktig värdehandling som fastställer villkoren för lånet och dokumenterar viktiga förutsättningarna för bland annat amortering och räntor.

Så här fungerar det

Möte där vi gemensamt ringar in vad du behöver hjälp med

Utredning och upprättande av handling

Presentation och underskrift av handling

Boka ett fysiskt eller digitalt möte med oss

Mer information om testamente

Huvudlinjen vid utformningen av ert testamente ska alltid vara att följa de önskemål du har. Lagstiftningen är emellertid omfattande och det är viktigt att testamentet också uppfyller de formkrav som finns. Ibland känner man inte till att det finns behov av ett testamente.

 

Ett vanligt missförstånd är exempelvis att makar och sambor ärver varandra men enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall och sambor saknar helt arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna och det enda den efterlevande eventuellt har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk.

 

Finns det barn särkullbarn i relationen, d v s barn till den avlidne, och/eller barn till den efterlevande är det också viktigt att ta del av hur lagen bevakar barnens rätt till arv eftersom det påverkar hur ert arv kan komma att fördelas. Ett barn ärver alltid sina föräldrar om föräldrarna inte är gifta med varandra. Genom upprättandet av ett testamente kan man dock reglera så att barnen endast erhåller en del av sitt arv, sin så kallade laglott, i stället för hela sitt arv.

 

Som ensamstående är det också viktigt att du funderar på hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter din död. Om du har barn, eller om du saknar arvingar eller om du kanske vill att tillgångarna ska tillfalla en särskild person eller organisation, bör du upprätta ett testamente. 

 

Götmars Juridik hjälper dig att gå igenom din livssituation och upprätta ett testamente som uppfyller de formkrav som stadgas i lag och att innehållet inte på något sätt kan feltolkas. Via den personliga rådgivningen ser vi även över om det finns behov av att komplettera testamentet med försäkringar, eller ändringar av förmånstagarförordnandet till befintliga försäkringar.  För att testamentet ska vara giltigt måste det vara upprättat i skriftlig form och undertecknat av dig och två vittnen. Det finns specifika krav på vittnena och de båda vittnena måste närvara samtidigt när du undertecknar ditt testamente. EV TA BORT?

 

Vår rekommendation är att du ser över ditt testamente med jämna mellanrum eftersom familjeförhållanden kan ändras över tid. Ibland är det nödvändigt att upprätta ett nytt testamente, så att arvet fördelas på det sätt som du har tänkt dig. Vi på Götmars Juridik hjälper dig både med att upprätta nya testamenten och att granska och ge rådgivning kring befintliga.

Dokumentbevakning

Eftersom originaltestamenten inte finns registrerade vid någon myndighet och en kopia av testamentet inte är formellt giltig, är det oerhört viktigt att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente och andra juridiska handlingar via vår smarta tjänst Dokumentbevakning. 

bottom of page